Последние новости

Մշակույթ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԸ ՎԵՐԱԹՈՂԱՐԿՈՒՄ Է ARARAT «ԸՆՏԻՐ» ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԿՈՒՊԱԺԸ

2022-03-30 10:19
140

Ստեղծված 1902 թվականին՝ ARARAT «Ընտիր» լեգենդար կուպաժն առաջին հայկական տեսակավոր կոնյակն է, որը դարձավ կոնյակագործության տարեգրի զարդատառը։